GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru:

  • Masura 41.111 L Formare profesional? (training), informare ?i difuzare de cuno?tin?e”  în perioada 06.06.2013 – 08.07.2013.
  • Masura 41.322 L Renovarea, dezvoltarea satelor ?i îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 06.06.2013- 08.07.2013.

Apel de selectie M111 L 06.062013

apel de selectie M322 6.06.2013

Depunerea proiectelor pentru m?surile 41.111 L si 41.322 L se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 111 si 322 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor 41.111L si 41.322 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes