Grupul de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei anun?? prelungirea apelului de selec?ie lansat în data de 2.10.2012 pân? în data de  7.12.2012, pentru m?sura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale”,

Proiectele se vor depune pân? la data limit? 7.12.2012 la sediul Asocia?iei G.A.L . Câmpia Transilvaniei din localitatea Mociu, jude?ul Cluj, zilnic, de luni pân? vineri, în intervalul orar  9.00-14.00.

prelungire apel 322 GAL Campia Transilvaniei