GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru:

  • Masura 41.111 L Formare profesional? (training), informare ?i difuzare de cuno?tin?e”  în perioada 06.06.2013 – 08.07.2013.
  • Masura 41.322 L Renovarea, dezvoltarea satelor ?i îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 06.06.2013- 08.07.2013.

Apel de selectie M111 L 06.062013

apel de selectie M322 6.06.2013

Depunerea proiectelor pentru m?surile 41.111 L si 41.322 L se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 111 si 322 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor 41.111L si 41.322 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro