GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru:

  •  M?sura 111 LFormare profesional? (training), informare ?i difuzare de cuno?tin?e”  în perioada 18.10.2012 – 19.11.2012.
  • M?sura 112 L  ”Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 18.10.2012 – 19.11.2012. 
  • M?sura 121 L ”Modernizarea exploata?iilor agricole”  în perioada 18.10.2012 – 19.11.2012.

Apel de selectie M111CampiaTransilvaniei – 18.10.2012

Erata privind apelul de selectie pentru masura 111L

Apel de selectie M112CampiaTransilvaniei – 18.10.2012

Apel de selectie M121 18.10.2012

Depunerea proiectelor pentru m?surile 111 L, 112 L ?i 121 L se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 111, 112 si 121 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor 111 L, 112 L ?i 121 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro