Măsura M3/6B: Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania

Descrierea generală a măsurii

Sprijinul oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic pentru dezvoltarea de servicii sociale în concordanță cu nevoile identificate în analiza teritoriului.

Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin asigurarea și accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială. Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.

Sprijinul acordat prin măsură nu vizează investiții în infrastructura de tip rezidențial.

Investiția va viza obiective precum (enumerare cu caracter orientativ):

 • Construcție centre de zi;

 • Centre de tip After-school;

 • Mobilare centre de zi;

 • Dotare centre de zi cu echipamente medicale și specifice derulării corecte a terapiilor planificate;

 • Achiziția de echipamente mobile și truse pentru furnizarea de servicii specifice la domiciliu.

Beneficiari direcți

Entități publice:

 • Autorități publice locale și asociațiile acestora

Entități private:

 • ONG-uri înființate conform OG 26/2000.

 • Întreprinderi sociale (altele decât cele înființate pe OG 26/2000)

Acțiuni eligibile

 • Acțiuni care au rezultate pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei;

 • Înființarea, modernizare, dotarea centrelor comunitare multifuncționale;

 • Înregistrarea și acreditarea centrului/spațiului astfel încât să se asigure funcționarea în condiții legale.

Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

 • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să se afle pe teritoriul GAL.

 • Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.

 • Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură.

 • Investiția să se realizeze în teritoriul Câmpia Transilvaniei și să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu.

 • Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari.

 • Alinierea cu caracteristicile arhitecturale locale și cu structura urbanistică și de peisaj.

 • Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.

 • Toți Beneficiarii direcți ai proiectelor de infrastructură socială trebuie să asigure sustenabilitate proiectului, beneficiarii pot solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU.

 • Toate proiectele vor asigura evitarea segregării.

Intensitatea sprijinului:

Valoarea sprijinului va fi între 5.000 euro și 50.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit.

 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică.

 • 90% pentru investiții generatoare de venit

Fond disponibil: 150. 000 euro

ATAȘAMENTE:

Sesiunea 6/2019: 23.09.2019–25.10.2019

Anexa 2_Acord-de-parteneriat-model

Anexa_3_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_4_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Sesiunea 5/2019: 08.05.2019–14.06.2019

Anexa 2_Acord-de-parteneriat-model

Anexa_3_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_4_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Sesiunea 4/2019: 26.02.2019–26.03.2019

Anexa 2_Acord-de-parteneriat-model

Anexa_3_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_4_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Sesiunea 3/2017: 21.12.2018–31.01.2019

Ghid M3 decembrie 2018 Data postării: 07.12.2018

Cerere de finantare M3 GAL CT

Anexa 2_Acord-de-parteneriat-model

Anexa_3_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_4_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa de verificare M3

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M3

Sesiunea 2/2017: 04.10.2017 – 06.11.2017

ERATA – M3

Cerere de finantare M3 GAL-actualizata 27.10.2017


Data postării: 28.09.2017

Ghid M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania – octombrie 2017 

Cerere de finantare M3/6B 

Anexa 2_Acord-de-parteneriat-model

Anexa_3_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_4_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa de verificare M3/6B

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M3

Sesiunea 1/2017: 31.07.2017 – 31.08.2017

Data postării: 21.07.2017

Ghid M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania- iulie 2017 

Anexa_1_Cerere-Finantare-M3_6B

Acord-de-parteneriat-model

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa de verificare M3-finala –

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M3