Măsura M4/2A: Investiții în active fizice agricole

Descrierea generală a măsurii

Obiectul sprijinului este cea de dezvoltarea agriculturii rurale prin achiziția, modernizarea și/sau extinderea exploatațiilor agricole.

Beneficiari direcți

 • Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul Câmpia Transilvaniei;

 • Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale (în baza OUG nr. 44/2008) care vor să dezvolte exploatații agricole;

 • SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990 republicată) care vor să dezvolte exploatații agricole;

 • Societăți comerciale cu capital privat (în baza Legii nr. 15/ 1990) care vor să dezvolte exploatații agricole;

 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, care vor să dezvolte exploatații agricole;

 • Societăți agricole, Societăți cooperative agricole și Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, respectiv Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și completările ulterioare) care vor să dezvolte exploatații agricole;

 • Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) care deservesc intereselor membrilor și vor să dezvolte exploatații agricole

 • Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai M5/6A Investiții în active fizice non-agricole

Acțiuni eligibile

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor prin achiziţionarea unor utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale;

 • Investiții în procesarea produselor agricole, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei, procesarea fructelor pomicole proprii sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei prin construirea unei unităţi de procesare pentru fructe/legume sau carne (abator), construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe, carne sau a unei unităţi de procesare pentru semințe vegetale oleaginoase.

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință.

Condiții de eligibilitate

  • Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

  • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată.

 • Solicitantul se angajează să asigure continuitatea (profitul) investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată.

 • Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură.

 • Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al Câmpiei Transilvania.

Intensitatea sprijinului:

Valoarea sprijinului nerambursabil între 5.000 Euro şi 55.000 Euro.

Intensitatea sprijinului va fi de 50%.

Rata de mai sus poate fi majorată cu 20%, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 %, în cazul:

 • tinerilor fermieri

 • investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători.

 • zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32;

 • operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

 • investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29 din Reg. (UE) 1305/2013

 • Prelucrarea și comercializarea produselor enumerate în anexa I la TFUE

Fond disponibil: 175.917 euro

ATAȘAMENTE:

Sesiunea 3/2017: 20.12.2017–02.02.2018

Data postării: 11.12.2017

Ghid M4_2A Investiții în active fizice agricole-decembrie 2017

Cerere de finantare M4/2A

Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2 _STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2 _STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_ZM

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Fisa evaluare M4/2A

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M4

Sesiunea 2/2017: 04.10.2017 – 06.11.2017

ERATA – M4

Cerere de finantare M4 GAL-actualizata 27.10.2017


Data postării: 28.09.2017

Ghid M4/2A Investiții în active fizice agricole -octombrie 2017  

Cerere de finantare M4/2A

Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2 _STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2 _STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_ZM

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Fisa evaluare M4/2A

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M4

Sesiunea 1/2017: 31.07.2017 – 31.08.2017

Data postării: 21.07.2017

Ghid M4/2A Investiții în active fizice agricole – iulie 2017

Anexa 1 – Cerere Finantare – M4-

E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI – M4

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Tabel_calcul_coeficienti_SO_sM_19.2_M4

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M4