Măsura M6/ 6A: Dezvoltarea activităților non-agricole

Descrierea generală a măsurii

Sprijinul se acordă pentru crearea și dezvoltarea de activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și, implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de dependență faţă de sectorul agricol și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban.

Beneficiari direcți

– micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai măsurii M5/6A Investiții în active fizice non-agricole.

– Categorii de solicitanți eligibili în cadrul acestei măsuri, în funcție de forma de organizare sunt: Cooperativă agricolă de grad 1, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1, Persoană fizică autorizată, Întreprindere familială, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acțiuni – SA, Societate în comandită pe acțiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Medicul veterinar cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar; Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu OG nr. 124/1998.

Acțiuni eligibile

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Condiții de eligibilitate

– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

– Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin sub-măsură;

– Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei;

– Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.

Intensitatea sprijinului:

Sprijin public nerambursabil 10.000 euro și 50.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

pentru investiții în producția de combustibil din biomasă;

pentru solicitanții care vor desfășura activități meșteșugărești;

pentru investiții legate de furnizarea de servicii.

Fond disponibil: 98.405 euro

ATAȘAMENTE:

Sesiunea 2/2017: 09.11.2017–11.12.2017; Prelungire apel până la 29.01.2018

Erata M6

Ghid M6_6A Dezvoltarea activităților non-agricole – noiembrie 2017 actualizat 11.12.2017  Data postării:11.12.2017

Fisa verificare M6 

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M6 actualizata 11.12.2017


Ghid M6_6A Dezvoltarea activităților non-agricole – noiembrie 2017 Data postării: 31.10.2017

Cerere de finantare corespondent 6.4

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Fisa verificare M6

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M6

Sesiunea 1/2017: 30.08.2017–02.10.2017

Ghid M6/6A Dezvoltarea activităților non-agricole – august 2017 Data postării: 21.08.2017

Anexa 1 Cerere Finantare – M6

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_

Fisa evaluare proiect M6

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M6