M?sura 41.312 L /24.07.2013

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru M?sura 41.312 L”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”  în perioada 24.07..2013 – 02.09.2013.

Apel de selectie M 312 24.07.2013

Anexa-Abordare_probleme_mediu

Anexa-Formular_Inovativitate

Depunerea proiectelor pentru m?sura 41.312 L  se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 312  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a masurii 41.312 L  utilizat? de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro