M?SURA 41.322 L/06.06.2013

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru  M?sura 322 L  ”Renovarea, dezvoltarea satelor ?i îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 06.06.2013 – 08.07.2013.

apel de selectie M 41.322 L perioada 06.06.2013-08.07.2013

Depunerea proiectelor pentru m?sura  322 L se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii  322 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a m?surii  41.322 L utilizat? pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro