M?SURA 41.322 L/18.04.2013

Grupul de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei anun?? prelungirea apelului de selec?ie lansat în data de 18.04.2013 pân? în data de 31.05.2013, pentru m?sura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale”

anunt-prelungire-apel-322

[hr]

 

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru  M?sura 322 L  ”Renovarea, dezvoltarea satelor ?i îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 18.04.2013 – 20.05.2013.

Apel de selectie M 41.322 L perioada 18.04.2013-20.05.2013

Depunerea proiectelor pentru m?sura  322 L se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii  322 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a m?surii  322 L utilizat? pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro