Bune practici

[toggle title=”Modernizarea ?i diversificarea activit??ii exploata?ie agricole”]

Axa prioritar? Axa 1- Cre?terea competitivit??ii sectoarelor agricol ?i forestier – Îmbun?t??irea cuno?tin?elor ?i consolidarea poten?ialului uman
Masuri întreprinse 112 Instalarea tinerilor fermieri

Proiectul a fost ini?iat de o familie de tineri din Mure? care au dorit s? î?i dezvolte o mic? ferm? de produse ecologice, cu perspectiva cre?terii capacit??ii de produc?ie, în vederea intr?rii pe noi pie?e de desfacere ?i diversificarea produselor ce le pot comercializa. Ferma Topa a fost infiin?at? în 2005 în scop educa?ional, pentru elevii unei ?coli locale din Boiu. În 2009 ferma a fost cump?rat? de o familie de tineri care au transformat-o într-o ferm? ecologic? mixt?, certificând în acest sens culturi de lucern?,  orz, ov?z, grâu, plante  medicinale ?i trandafiri, pe o suprafa?? de 35 de ha. Tot în cadrul fermei se cresc câteva vaci, oi ?i g?ini. Produsele din ferm? sunt deja vândute în magazine ?i pie?e din ?ar?.

Detalii proiect

Beneficiar/Ini?iator Cisma? Tincu?a Corina – Întreprindere Individual?Parteneri/Colaboratori Nu este cazul, proiectul este implementat pe plan localPrezentare activit??i Prin proiect se vor achizi?iona mai multe echipamente agricole (o cositoare, ma?in? de plantare de cartofi, pr??itoare, moar?, dou? greble mecanice) ?i 8 bovine de lapte. Totodat? pentru diversificarea gamei de produse s-au constuit 2 sere.Obiective proiect Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea bazei de produc?ie ?i a utilit??ilor existente în cadrul fermei prin achizi?ionarea de noi echipamente ?i îmbun?t??irea structurii fermei în scopul diversific?rii ecologice la nivelul fermei.Rezultate Implementarea proiectului pân? în aceast? etap? are deja efecte pozitive la nivelul fermei. Datorit? achizi?ion?rii echipamentelor agricole, activit??ile la nivelul fermei sunt mai facile ?i mai usor de gestiona, reducând timpul de lucru. O consecin?? direct? a implement?rii acestui proiect este cre?terea competitivit??ii fermei ?i a veniturilor tinerilor fermieri ?i diversificarea produc?iei ecologice ce se realizeaz? la nivelul fermei.Lec?ii înv??ate Datorit? birocra?iei ?i a complexit??ii documenta?iilor solicitate pentru proiect,accesarea fondurilor a fost foarte dificil? ?i au avut nevoie de ajutor pentru preg?tirea proiectului. Implementarea proiectului a fost o lec?ie important?, fiind nevoi?i s? înteleag? cum se aplic? procedurile autorit??ilor ?i s? î?i preg?teasc? documenta?iile respective. În ciuda dificultatilor întâmpinate, în situa?ia în care ar putea fi eligibil, ar aplica din nou pentru aceast? schem? de finan?are deoarece f?r? banii primi?i drept cofinan?are prin proiect nu ar fi reu?it s? î?i extind? ferma ?i s?-?i diversifice baza de produc?ie.
Buget total 25000 € Finan?are nerambursabil? 25000 €
Contribu?ie na?ional? 5000 € Contribu?ie UE 20000 €
Data începerii   01/06/2010 Data finaliz?rii   30/06/2012
Limbi vorbite   Român?
Regiunile în care se aplic? proiectul   Centru

.[/toggle]

[toggle title=”Reamenajarea castelului Haller în pensiune turistic? la Ogra, Localitatea Ogra, Jude?ul Mures”]

Axa prioritar? Axa 3- Calitatea vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale – Diversificarea economiei rurale
Masuri întreprinse 313 Încurajarea activit??ilor turistice
Castelul Haller este situat în apropierea drumului european E60, între localit??ile Târgu Mure? ?i Cluj-Napoca. Castelul a g?zduit, pe rând, o ?coal?, un internat, sediul mili?iei ?i apoi Consiliul Popular. În perioada comunist?, castelul a suferit transform?ri care i-au mutilat frumuse?ea. Pictura mural? a fost distrus?, u?ile ?i ferestrele au fost înlocuite cu unele considerate mai potrivite vremurilor, tavanul a fost ?i el ref?cut într-un alt stil iar subsolul ?i alte înc?peri de la etajul c?dirii au devenit spa?ii de depozitare.  La un moment dat acest castel a fost abandonat ?i de autorit??ile publice, astfel încât în 2007, când a fost cump?rat de familia Fori?, era o ruin?: acoperi?ul st?tea s? se pr?bu?easc?, nu existau nici u?i, nici ferestre, pere?ii erau degrada?i, îns? prin istoria sa de peste 400 de ani, reprezenta înc? poten?ial de valorificare ca obiectiv turistic. Proprietarii au dotit s? valorifice acest poten?ial ?i au început reabilitarea castelului ?i introducerea lui în circuitul turistic.
Detalii proiect
Beneficiar/Ini?iator SC ABIB SRLPrezentare activit??i Princilalele ac?iuni au vizat restaurarea cl?dirii ?i transformarea ei în pensiune la standarde ridicate, oferind ?i posibilitatea organiz?rii de conferin?e ?i evenimente. Înacest context s-a urm?rit p?strarea arhitecturii originale, reabilitarea parcului în suprafa?? de aproximativ 1 ha ?i amenajarea unui spa?iu de joac? pentru copii, dotat cu utilit??i specifice pentru astfel de activit??i, amenajarea unui miniparc zoologic cu diferite specii de p?s?ri ?i animale, realizarea unui restaurant cu specific tradi?ional ?i a unei crame. În felul acesta se dore?te atragerea de turi?ti pe tot parcursul anului, asigurând servicii integrate, atât pentru familii cât ?i pentru turismul de bussiness.Obiective proiect Principalul obiectiv al proiectului a fost reabilitarea cl?dirii ?i introducerea acesteia în circuitul turistic, astfel încât s? devin? o surs? de venit pentru beneficiar.

Rezultate S-a realizat o pensiune ce pune în valoare istoria castelului, cu elemente de mobilier din lemn masiv ?i multe alte obiecte de decor restaurate, s-a ref?cut subsolul castelului cu func?iunea de cram?, s-a amenajat un restaurant în care se servesc m?nc?ruri dup? re?ete vechi, tradi?ionale ?i s-a amenajat parcul din jurul castelului oferind astfel copiilor un spa?iu de joac? corespunz?tor. Pentru amenajarea spa?iilor au primit ?i câteva obiecte originale de la familia Haller a c?rei descenden?i sunt stabili?i în Bavaria. Aceste obiecte precum ?i o parte a mobilierul vechi restaurat ?i condi?ionat aduc o not? de autenticitate ?i originalitate întregului ansamblu. În final, prin proiect s-au creat noi zece locuri de munc?.

Lec?ii înv??ate Restaurarea unui monument atât de vechi a necesitat mare aten?ie materialelor de construc?ie ?i tehnicilor originale (mortar pe baz? de nisip ?i var, spre exemplu). Aceea?i grij? a fost ulterior acordat? amenaj?rilor interioare, pentru a pune în valoare cl?direa. Toate aceste detalii au adus costuri foarte mari pentru finalizarea investi?iei ?i efortul financiar a fost deosebit, cu atât mai mult cu cât birocra?ia decont?rii cheltuielilor aferente proiectului a dus la întârzierea primirii banilor de la Autoritatea Contractant?.

Buget total 528589 € Finan?are nerambursabil? 200000 €
Contribu?ie na?ional? 40000 € Contribu?ie UE 160000 €
Data începerii   01/09/2008 Data finaliz?rii   30/10/2011
Limbi vorbite   Englez?,Român?
Regiunile în care se aplic? proiectul   Centru

[/toggle]

[toggle title=”Infiin?are linie de brichetat paie, pentru popula?ia din mediul rural Peciu Nou”]

Axa prioritar? Axa 3- Calitatea vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale – Diversificarea economiei rurale
Masuri întreprinse 312 Sprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de micro-întreprinderi
Întreprinderea Bioreg Product SRL a fost înfiin?at? în anul 2010, de c?tre familia Pu?ca? pentru a r?spunde necesit??ii pie?ei locale de a avea o surs? alternativ? de energie necesar? termofic?rii locuin?elor din comuna Penciu, care s? implice costuri mai reduse decât  folosirea masei lemnoase. În acest context, societatea ?i-a propus valorificarea altei materii prime disponibile în zon?, culturile cerealiere, investind într-o linie de produc?ie de brichete din paie
Detalii proiect
Beneficiar/Ini?iator SC Bioreg Product SRLPrezentare activit??i Proiectul a vizat achizi?ia unei linii tehnologice moderne pentru produc?ia brichetelor de paie. Investi?ia implic? realizarea unui flux tehnologic complet, începând cu tocarea ?i uscarea materiei prime ?i pân? la ob?inerea brichetelor ?i preg?tirea acestora pentru livrare. echipamentele achizi?ionat pentru asigurarea acestui flux sunt: toc?tor de paie, usc?tor, decantor de praf, ?necuri de înc?rcare ?i transport, cuv? dozatoare, pres?,dispozitiv de ghidaj ?i dispozitiv de t?iere cu hot?. Linia de produc?ie respect? condi?iile de mediu ?i are o capacitate de produc?ie de 300 kg/or?. Pân? în prezent beneficiarul a depus primele 3 cereri de rambursare aferente proiectului ?i este în faza recep?iei final? ?i ob?inerea autoriza?iei de mediu pentru a putea depune ultima cerere de rambursare.Obiective proiect Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unei afaceri în domeniul non-agricol în spa?iul rural , prin care s? se poat? valorifica resursele regenerabile locale (altele decât masa lemnoas? brut?), ca surs? alternativ? de energie pentru termoficarea locuin?elor, la un cost accesibil

Rezultate Principalele rezultate ale proiectului sunt: 1. Crearea a 2 locuri de munc? pentru popula?ia local?, în domeniul unei activit??i non-agricole 2. Implementarea proiectului a oferit un exemplu de abordare alternativ? în asigurarea combustibilului pentru termoficarea comunit??ii locale. proiectul a fost ulterior transferat ?i replicat ?i de c?tre al?i agen?i economici din zon?. 3. Stimulrea dezvolt?rii de tehnologii autohtone pentru valorificarea unor surse alternative de energie regenerabil?, cu impact în limitarea consumului de mas? lemnos? forestier?. 4.La nivel local, achizi?ia paielor rezultate din recoltarea cerealelor reprezint? un factor de cre?tere a veniturilor exploata?iilor agricole. 5. În condi?iile în care, în lipsa proiectului, o parte important? a paielor erau arse pe câmp, opera?ionalizarea investi?iei aduce din acest punct de vedere un impact favorabil asupra mediului înconjur?tor. 6. Consumatorii de combustibil solid pentru termoficare din regiune dispun de o alternativ? mai ieftin? ?i mai prietenoas? cu mediul, în compara?ie cu cea a masei lemnoase.

Lec?ii înv??ate Dimensionarea corect? a investi?iei a reprezentat un factor esen?ial. În acest sens, beneficiarul a avut în vedere limitarea inveti?iei la capacitatea sa de cofinan?are, la cererea existent? pe pia?? ?i capitalul de lucru de care dispunea. Mai mult decât atât, documentarea tehnic? prealabil? deciziei de a realiza aceast? investi?ie ?i în?elegerea cerin?elor tehnologice, a costurilor implicate ?i poten?ialului de dezvoltare au fost elementele decisive pentru succesul proiectului. A fost preferat? o investi?ie ini?ial? de dimensiuni medii, care s? nu implice o rat? de îndatorare a beneficiarului excesiv de ridicat? ?i a c?rei exploatare s? nu impun? asigurarea de la început a unui volum ridicat de vânz?ri pentru autosustenabilitate.

Buget total 41.900 €
Contribu?ie na?ional? 4.731 € Contribu?ie UE 18.923 €
Data începerii   05/03/2011 Data finaliz?rii   06/03/2013
Limbi vorbite   Român?
Regiunile în care se aplic? proiectul   Vest

[/toggle]

[toggle title=”Modernizare ferm? cre?tere la sol pui carne”]

Axa prioritar? Axa 1- Cre?terea competitivit??ii sectoarelor agricol ?i forestier – Restructurarea ?i dezvoltarea capitalului fizic ?i promovarea inova?iei
Masuri întreprinse 121 Modernizarea exploata?iilor agricole
Înc? din anul 2002 familia Moraru se ocup? cu cre?terea puilor pentru carne, dezvoltandu-se treptat prin accesarea mai multor scheme de finan?are pentru agricultur? ?i dezvolatre rural?.  În 2007 firma familiei Moraru a beneficiat de finan?are prin programul SAPARD pentru modernizare fermei lor de g?ini ou?toare, ajungând la 10 hale de cre?tere a puilor.                                                                                      Proiectul prezentat în continuare a fost finan?at prin PNDR, ?i presupune modernizarea fermei de pui de carne crescu?i la sol, respectiv modernizarea a 6 hale, prin reabilitarea construc?iilor, dotarea cu utilaje ?i echipamente tehnologice ?i achizi?ia de mijloace de transport.
Detalii proiect
Beneficiar/Ini?iator SC MORANDI -COM SRLPrezentare activit??i Prin proiect s-au achizi?ionat mai multe echipamente automatizate necesare pentru cre?terea p?sarilor, cu impact semnificativ pentru cre?terea productivit??ii muncii ?i reducerea consumului de energie la nivelul fermei. Tot în cadrul proiectului s-au achizi?ionat o serie de utilaje fiabile, cu consum redus de combustibil, pentru cur??area halelor ?i transportul dejectiilor la platformele de dejec?ii. Pe lâng? aceste investi?ii în retehnologizarea fermei, s-a realizat o reabilitare termic? pentru 6 dintre halele ce se exploateaz? în cadrul fermei, prin refacerea termoizola?iei ?i a hidroizola?iei acestora. Pentru cre?terea biosecurit??ii fermei ?i asigurarea unor condi?ii de munc? mai bune pentru angaja?i, proiectul a vizat ?i reabilitarea filtrului sanitar al fermei, acesta fiind principala cale de acces ?i ie?ire din ferm?.Obiective proiect Modernizarea ?i cre?terea competitivit??ii fermei avicole, prin retehnologizare ?i cre?terea productivit??ii bazei de produc?ie.

Rezultate Modernizarea fermelor a avut ca efect direct cre?terea productivit??i, reducerea consumului de energie necesar asigur?rii unui microclimat optim pentru cre?terea p?s?rilor ?i implicit cre?terea rentabilit??ii ?i venitului fermei prin extinderea produc?iei în cele 6 hale reabilitate. Totodat?, fermierul a reu?it s?-?i certifice m?rcile proprii pentru carnea de pui ?i pentru ou? ?i a început s? le comercializeze printr-un lan? propiu de magazine din jude?ele Neam?, Vaslui ?i Ia?i, devenind astfel un competitor serios pe pia?a de desfacere a produselor avicole.

Lec?ii înv??ate Având în vedere experien?a a dou? proiecte deja finalizate ?i cuantificând beneficiile aduse de implementarea respectivelor proiecte prin accesarea schemelor de finan?are, beneficiarul a mai depus un proiect spre finan?are ?i a fost selectat. Noul proiect este deja în implementare ?i vizeaz? cre?terea în continuare a capacit??ii de produc?ie ?i diversificarea surselor de venit, prin valorificarea biomasei (dejectiile) rezultate în cadrul fermei. Noul proiect propune realizarea unui sistem de înc?lzire a fermei bazat pe utilizarea dejectiilor. Dificultatile principale sunt în accesarea unor credite avantajoase care s? asigure cofinan?area proiectelor. Totodat?, având deja experien?a acces?rii PNDR-ului m?sura 121,ar dori o mai mare flexibilitate în privin?a finan??rii grupurilor de produc?tori ce activeaz? în domeniul avicol, prin adaptarea unor criterii de selec?ie aplicabile pentru masura 142, la specificul domeniului avicol.

Buget total 998771 € Finan?are nerambursabil? 497845 €
Contribu?ie na?ional? 99569 € Contribu?ie UE 398276 €
Data începerii   12/09/2008 Data finaliz?rii   21/08/2009
Limbi vorbite   Român?
Regiunile în care se aplic? proiectul   Nord – Est

[/toggle]

sustanon