C?m?ra?u

C?M?RA?U

Sate: C?m?ra?u, N?oiu, Sîmboleni.

Nr. locuitori: 2840

Suprafa?a total? (km2): 51.00

Densitate (loc/ km2): 55.69

Coordonatele geografice: paralela de 46° 47? 30? latitudine nordic? si meridianul de 24° 7? 35? longitudine estic?

 

Comuna C?m?ra?u este situat? în partea de Est a jude?ului Cluj pe Câmpia Transilvaniei la limita de hotar cu jude?ele Bistri?a N?s?ud ?i Mure?. Se învecineaz? cu urm?toarele comune:

–          la Nord – Est cu comuna C?tina;

–           la Nord – Vest cu comuna Geaca;

–          la Vest cu comuna Mociu.

–          la Est cu comuna Bude?ti din jude?ul Bistri?a – N?s?ud ?i ora?ul S?rma?u din jude?ul Mure?.

Prima men?iune a localit??ii dateaz? din 1322, de-a lungul timpului fiind men?ionat? sub diverse denumiri: Villa Kamaras, Kamares, Puztakamaras, Kamoras, Puzta-Kemeras.

Ca tipologie func?ional?, este o comun? bazat? pe agricultur?, respectiv producerea de cereale, porumb, sfecla de zah?r si cre?terea animalelor respectiv bovine si ovine.

Terenurile împ?durite sunt foarte pu?ine (4,5 %).

Comuna C?m?ra?u face parte din categoria comunelor mici.

Fenomenele de eroziune a solului ?i alunec?ri – sunt prezente pe toat? suprafa?a administrativ? a comunei. Acestea sunt de suprafa?? ?i de adâncime. Un element caracteristic Câmpiei de coline a Transilvaniei, este c? alunec?rile masive sunt aproape în exclusivitate stabile ?i nu se mai deplaseaz? pe versan?i. Ca dovad?, unele c?tune (Fisc?u, Dosu, ?es) sunt situate în preajma lor sau chiar între aceste valuri de alunecare.

Vetrele localit??ilor comunei nu au fost afectate de alunec?ri de teren în anii trecu?i ?i nici în ani preceden?i.

 

La nivelul comunei exist? 4 ?coli, respectiv câte una în localit??ile C?m?ra?u ?i N?oiu ?i 2 în localitatea Sîmboleni. Cl?dirile ?colilor sunt specifice, respectiv au avut aceast? destina?ie prin construc?ie în satul re?edin?? din comun?. Exist? o ?coal? care func?ioneaz? cu clasele I – VIII în centrul de comun?. Celelalte ?coli sunt construc?ii parter ?i func?ioneaz? cu clase I – IV. în prezent, toate ?colile func?ioneaz? cu clase de elevi, la nivelul întregii comune sunt 324 elevi ?i 120 pre?colari.Din punct de vedere al st?rii tehnice a construc?iilor, se poate aprecia ca starea este „bun?”, la ?coala din centrul comunei ?i „satisf?c?toare” la ?colile din satele apar?in?toare.
Ca urmare a cre?terii în ultimii ani a num?rului de pre?colari ?i elevi în anul 2004 s-a dat în folosin?? o ?coal? cu clasele l – IV la C?m?ra?u ?i în anul 2007 o ?coal? nou? tot clasele l – IV la N?oiu. Gr?dini?a din C?m?ra?u func?ioneaz? în prezent în cl?direa retrocedat? în anul 2006 Parohiei Reformate din C?m?ra?u. Func?ionarea gr?dini?ei coabiteaz? cu serviciile medicale (medic familie, medicul stomatolog ?i punctul farmaceutic).

 

În fiecare din cele 3 localit??i componente ale comunei C?m?ra?u, exist? c?mine culturale. Dintre aceste 2 c?mine culturale, respectiv cele din C?m?ra?u ?i Sîmboleni func?ioneaz? în cl?diri specifice, iar cel din N?oiu a fost amenajat într-o cl?dire care ini?ial a avut destina?ia de locuin??.

Comuna fiind amplasat? în Câmpia Transilvaniei, poten?ialul natural a solului este destinat pentru cultura vegetal? ?i în special pentru cultura cerealier?. Principala func?iune economic? este agricultura, cu cele dou? ramuri ale sale, produc?ia vegetal? ?i produc?ia animalier?.
În secundar sunt prezente func?iunile economice din domeniul comer?ului ?i a serviciilor în asocia?ii familiale ?i persoane fizice dar numai pân? la nivelul asigur?rii strictului necesar locuitorilor comunei.
O alt? activitate economic? este exploatarea z?c?mântului de argil? pentru fabricarea blocurilor ceramice de construc?ii situat în zona Suscut.