Cojocna

COJOCNA

Sate:  Cojocna, Boj-C?tun, Boju, Cara, Huci, Iuriu de Câmpie, Mori?ti, Straja.

Nr. locuitori: 4458

Suprafa?a total? (km2): 238.63

Densitate (loc/ km2): 18.68

Coordonatele geografice: paralela de 46° 44? 54? latitudine nordic? si meridianul de 23° 50? 0? longitudine estic?.

Comuna Cojocna este situat? la sud-est de Municipiul Cluj-Napoca, la o distan?? de 24 km. Accesul este asigurat pe drumul european E576 pân? la Apahida, iar de acolo, pe distan?a de 10 km, pe drumul jude?ean DJ 161 A.

Comuna Cojocna se învecineaz?:

–          la vest, nord-vest ?i nord cu comuna Apahida

–          la nord-est cu comuna C?ianu

–          la est cu comunele Suatu ?i Frata

–          la sud cu comunele Aiton, Ceanu Mare ?i Plosco?.

 

Comuna Cojocna este una dintre cele mai mari comune ale jude?ului Cluj, fiind situat? în partea de est a acestuia. Din punct de vedere geografic, este situat? în partea de nord-vest a Câmpiei Transilvaniei, dominând colinele înalte cu altitudini cuprinse între 300-480 de metri.

Fragmentarea reliefului a f?cut ca apele freatice s? se g?seasc? la adâncimi mari. Acest fapt a dat posibilitatea exploat?rii z?c?mintelor de sare pân? la adâncimi de 50 m în fosta salin? a lacului Durg?u. Cele mai importante cursuri de ap? sunt Pârâul Cojocna, Pârâul S?rat, Pârâul

M?r?loiu ?i Pârâul Cara. Apari?ia apei freatice a dus la inundarea salinei ?i la formarea ulterioar? a lacului Durg?u, lâng? care este amenajat lacul ?trand.

 

Regiunii îi sunt caracteristice fenomenele de apari?ie a s?rii la suprafa?? sau aproape de suprafa?? (manifestat? prin izvoarele s?rate). Apele de suprafa?? apar?in în întregime bazinului hidrografic Some?an.

 

Activitatea conomic? de baz? în comuna Cojocna este reprezentat? de agricultur?, astfel încât din suprafa?a total? de 13.863 ha a teritoriului administrative al comunei, terenul arabil ocup? 6.430 ha, adic? 46,38 % din total. Terenul arabil (6430 ha), împreun? cu p??unile (3965 ha), fâne?ele (781 ha) ?i livezile ?i viile (57 ha) însumeaz? 11233 ha, adic? 81,02 % din totalul teritoriului administrativ al comunei (date din 2010). Suprafa?a p?durilor comunei Cojocna este redus?, de numai 540 de ha, adic? 3,90 % din suprafa?? total?. Astfel, silvicultura nu reprezint? o activitate de sine st?t?toare. P?durile din comun? au un rol de protective ecologic?, de a împiedica eroziunea solului, precum ?i de a satisface necesit??ile de lemne de foc ?i lucru în construc?ii.

 

B?ile Cojocna sunt situate în partea estic? a comunei, pe versantul stâng al pârâului Valea S?rat?, la o altitudine de 340 m. Climatul blând al sta?iunii ?i cele dou? lacuri s?rate (Lacul Toroc-Durg?u ?i Lacul Mare-B?ilor) constituie un loc propice pentru tratarea multor afec?iuni. Sta?iunea pune la dispozi?ia oaspe?ilor b?i reci ?i calde. Pentru b?ile calde exist? bazine amenajate pe locul vechilor ocne de sare