Buza

Comuna Buza

Sate: Buza, Rotunda.
Nr. locuitori: 1355
Suprafa?a total? (km2): 29.37
Densitate (loc/ km2): 46.14
Coordonatele geografice: paralela de 46°54?25? latitudine nordic? si meridianul de 24°09?18? longitudine estic?.

Se învecineaz?:

– la sud cu C?tina
– la nord cu ?aga
– la vest cu Geaca
– la est cu jude?ul Bistri?a-N?s?ud.

Pozi?ionarea comunei Buza în jude?ul Cluj

Comuna Buza se întinde pe o suprafa?? de 29,37 km² de-a lungul grani?ei de est a jude?ului în interiorul Câmpiei Transilvaniei. Regiunea prezint? un peisaj tipic colinar , fragmentat de pârâul Buza si afluien?ii acestuia. În componen?a comunei intr? localitatea Buza- sat re?edin?? de comun?, situat la o distan?? de 75 km fa?? de municipiul Cluj Napoca , si satul Rotunda – localitate format? din mai multe gospod?rii individuale dispersate.

Prima men?ionare documentar? despre Buza este din 1220. La mijlocul anilor 1400 devine o localitate important?, dobândind titlul de târgu?or, dar r?zboaiele de la începutul secolului al XVII- lea face ca popula?ia s? dispar? aproape în totalitate. La mijlocul secolului al XX- lea devine din nou o comun? important?, dar în ultimii cincizeci de ani popula?ia comunei înregistrez? o sc?dere accentuat?.

Cea mai important? activitate economic? este agricultura. Un domeniu care are poten?ial economic în zon? este pomicultura, pe teritoriul comunei existând numeroase livezi de meri, cire?i, pruni, nuci, cai?i ?i vi?ini.
Agroturismul are de asemenea un poten?ial economic, în zon? existând mai multe situri arheologice care pot fi exploatate din punct de vedere turistic. Economia este reprezentat? de sectorul agricol în special cultura plantelor. Peste 60% din suprafa?a agricol? a comunei este ocupata de terenuri arabile de bun? calitate , ocupând un loc important între comunele recunoscute ca mari produc?tori agricoli în jude?.

Dac? teritoriul comunei nu prezint? elemente peisagistice de mare atrac?ie, în localitatea Buza pot fi admirate dou? construc?ii, monumente istorice ?i de arhitectur?, respectiv Conacul Bornemisa construit în secolul al XIX-lea ?i un conac din secolul al XVIII-lea.