Geaca

GEACA

Sate:  Geaca, Chiri?, Sucutars, Lacu, Legii, Puini.

Nr. locuitori: 1712

Suprafa?a total? (km2): 68.68

Densitate (loc/ km2): 24.93

Coordonatele geografice: paralela de 46°51?32? latitudine nordic? si meridianul de 24°05?23? longitudine estic?

 

Comuna Geaca este situat? în partea de est a jude?ului Cluj, în Câmpia Transilvaniei, în zona Nord – Vest a acesteia.

 

Se învecineaz? cu comunele:

–          la nord  ?aga

–          la est Buza si C?tina

–          la sud Mociu si C?marasu

–          la vest Palatca

Resedin?? de comun?, Geaca, este men?ionat? înc? din anul 1228, la acea vreme purtând numele de Cilla Gyeke.

 

Geaca, este situat? pe ambele maluri ale lacului Geaca având o dezvoltare liniar? pe direc?ia N-S. Nucleul teritoriului intravilan este situat pe versantul dealurilor ce m?rginesc lacurile, cu orientare vestic? si altitudine pân? la 350 de metri. Suprafa?a este de 112,56 ha, reprezentând 1,6 % din teritoriul administrativ.

Teritoriul comunei a fost cercetat de c?tre arheologi si descoperirile lor dovedesc existent comunei înc? din epoca bronzului.

 

Din punctul de vedere al clasific?rii satelor dup? num?rul de locuitori, comuna Geaca, cu o medie de 283 locuitori, se situeaz? în rândul comunelor mici.

 

Ca tipologie func?ional? comuna Geaca este o comun? cu func?ii predominante agricole. Terenurile împ?durite sunt foarte pu?ine reprezentând 9,8% din suprafa?a total?.

 

Pe terenurile comunei se afl? o parte din salba de lacuri ce alc?tuiesc ,,Complexul de lacuri de

pe Valea Fizesului”, o adevarat? bog??ie datorat? fenomenelor naturale si amenaj?rilor hidrotehnice.

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes