Geaca

GEACA

Sate:  Geaca, Chiri?, Sucutars, Lacu, Legii, Puini.

Nr. locuitori: 1712

Suprafa?a total? (km2): 68.68

Densitate (loc/ km2): 24.93

Coordonatele geografice: paralela de 46°51?32? latitudine nordic? si meridianul de 24°05?23? longitudine estic?

 

Comuna Geaca este situat? în partea de est a jude?ului Cluj, în Câmpia Transilvaniei, în zona Nord – Vest a acesteia.

 

Se învecineaz? cu comunele:

–          la nord  ?aga

–          la est Buza si C?tina

–          la sud Mociu si C?marasu

–          la vest Palatca

Resedin?? de comun?, Geaca, este men?ionat? înc? din anul 1228, la acea vreme purtând numele de Cilla Gyeke.

 

Geaca, este situat? pe ambele maluri ale lacului Geaca având o dezvoltare liniar? pe direc?ia N-S. Nucleul teritoriului intravilan este situat pe versantul dealurilor ce m?rginesc lacurile, cu orientare vestic? si altitudine pân? la 350 de metri. Suprafa?a este de 112,56 ha, reprezentând 1,6 % din teritoriul administrativ.

Teritoriul comunei a fost cercetat de c?tre arheologi si descoperirile lor dovedesc existent comunei înc? din epoca bronzului.

 

Din punctul de vedere al clasific?rii satelor dup? num?rul de locuitori, comuna Geaca, cu o medie de 283 locuitori, se situeaz? în rândul comunelor mici.

 

Ca tipologie func?ional? comuna Geaca este o comun? cu func?ii predominante agricole. Terenurile împ?durite sunt foarte pu?ine reprezentând 9,8% din suprafa?a total?.

 

Pe terenurile comunei se afl? o parte din salba de lacuri ce alc?tuiesc ,,Complexul de lacuri de

pe Valea Fizesului”, o adevarat? bog??ie datorat? fenomenelor naturale si amenaj?rilor hidrotehnice.