Mociu

MOCIU

Sate: Boteni,Ches?u,Cri?eni,Falca,Ghiri?,Mociu,Ro?ieni,Turma?i,Zoreni de Vale

Nr. locuitori: 3574 locuitori

Suprafa?a total?(km2): 73,50 km2

Densitate: 48,73 locuitori/km2

Coordonatele geografice: paralela 46o47’45″latitudine nordic? ?i meridianul24o0207longitudine estic?

Comuna Mociu este situat? în Câmpia Transilvaniei partea estic? a jude?ului Cluj,f?când parte din zona nord-vestic? a României si se invecineaz?:

– la Nord: comunele Geaca ?i P?latca

– la Est: comuna C?m?ra?

– la Sud: comunele S?rma?u ?i Frata

– la Vest: comunele Suatu ?i C?ianu.

Comuna Mociu este situat? într-o zon? depresionar? cu orientarea vest-est, înconjurat? de colinele domoale ?i ramificate ce se ridic? pân? la 80-120 metri fa?? de vatra satului. Altitudinea teritoriului comunei este cuprins? între curbele de nivel 294 m în Valea Ro?ieni ?i 490 m în Tig?, loc situat la vest de satul Boteni. Altitudinea medie a comunei fiind de 400 de metri. Astfel numele de „câmpie” nu î?i are obâr?ia în formele

de relief, de fapt se leag? de faptul c? zona a fost considerat? “grânarul Transilvaniei”, deoarece clima blând? ?i solurile brune de p?dure au prezentat condi?ii favorabile cultiv?rii cerealelor.

 

Relieful comunei este v?lurit în propor?ie de 89 la sut?, cu versan?ii având pante domoale, favorabile culturii cerealelor. Din punct de vedere al structurii geologice, comuna se afl? într-o bogat? zon? a forma?iunilor sarma?iene din Miocen.

Exist? mai multe teorii legate de provenian?a denumirii Mociu. Numele ar putea proveni de la faptul c? în zon? exist? mai multe teritorii ml??tinoase. Denumirea ar putea proveni ?i de la mo?ii, care de multe ori s-au stabilit aici în zon?, ipotez? înt?rit? de asem?n?rile dintre obiceiurile ?i îmbr?c?mintea specific locale cu cele ale mo?ilor. O ultim? ipotez?, mai pu?in plauzibil?, este ca denumirea s? provin? de la numele nobilului Ioan Mocsi, care a tr?it aici în perioada anilor 1450. Aceast? ultim? ipotez? pare improbabil?, deoarece în mod normal nobilii î?i luau numele dup? locul pe care îl st?pâneau, iar nu invers.

 

Cele mai vechi urme de locuire din zon? au fost descoperite în partea estic? a satului Mociu, fiind datate din neolitic. Tot în zon?, pe dealul Cionca au fost g?site un fragment de secure de aram? apar?inând perioadei eneolitice. Din perioada dacic? au fost g?site lâng? satul Cri?eni un tezaur de 82 de monezi de argint, monezi realizate foarte bine. Pe grani?a comunelor Mociu ?i Suatu au fost g?site dou? morminte de inhuma?ie apar?inând secolului IV e.n., unul dintre ele apar?inând unui provincial daco-roman.

 

Mociu mai este cunoscut ?i deoarece pe 3 februarie 1882, aici a c?zut cel mai mare meteorit de pe teritoriul României. De pe o suprafa?? de 70 km2 s-au adunat peste 100.000 de buc??i de meteorit. Cel mai mare fragment a fost de 37,5 kg ?i este expus în prezent la Facultatea de Biologie ?i Geologie a Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca, alte fragmente sunt expuse la diverse alte muzee

 

Satul Mociu vazut de pe dealul Falcii Comuna Mociu se afl? în partea de sud-est a jude?ului Cluj, la 40 kilometri deCluj-Napoca. Comuna este dispus? într-o zon? depresionar?, în mijlocul unor coline. Fertilitatea solurilor brune de p?dure predominante ?i climatul temperat continental ferit în general de vânturi, au conferit zonei denumirea de câmpie, denumire care nu este legat? de formele de relief existente, ci de faptul c? pentru mult timp zona a fost considerat? „Grânarul Transilvaniei”.

 

Re?eaua hidrografic? este slab reprezentat?, prin mici cursuri de ap? ca Valea Cri?eniului, Valea Zorenilor, Bot?na?, Heler, Valea Morii, Valea Ro?ieni, Valea Ches?ului, Valea Ghiri?ului. În v?i mai exist? înc? mici ochiuri de ap?, r?m??i?e ale fosturilor lacuri existente odat?.                 

 

Clima este una boreal?, cu ierni relativ reci, prim?veri ?i ierni geroase. Temperatura maxim?, m?surat? în luna iulie, este de obicei app. 28 °C, temperatura minim? se înregistreaz? de obicei la Recea, Fântâni?a ?i ?u?p?tac.

Vânturile sunt reduse ca ?i intensitate, vara vântul de vest aduce ploile, iar iarna bat vânturile de est ?i nord, aducând cu ele sc?deri de temperatur?. Precipita?iile sunt temperat-continentale, cu o medie de 500 mm. Primele ninsori apar în prima parte a lunii decembrie, ?inând pân? în luna martie. Umiditatea medie e aerului este de 6,5 la sut?.