Cooperare

PREZENTAREA PROIECTULUI

TITLUL PROIECTULUI DE COOPERARE: ”VESELIA FRUCTELOR ?I A LEGUMELOR”

Obiective: Dezvoltarea activit??ilor de cultivare si producere a fructelor si legumelor cu poten?ial in teritoriile implicate în proiect si prelucrarea acestora in mod tradi?ional care s? contribuie la cre?terea num?rului de locuri de munc? ?i a veniturilor alternative, precum ?i la cre?terea atractivit??ii microregiunilor. Proiectul vizeaz? cooperare interteritorial?: cooperarea între diverse zone rurale din acela?i stat membru.

Durata proiectului: 

Contractul de finan?are între Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale ?i Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei a fost semnat la data de 05.09.2014, având o durat? de 12 luni, dar nu mai mult de data de 30.09.2015.

Bugetul proiectului: 

Valoarea total? a proiectului  este de  81.123 euro, din care:

  • Asocia?ia GAL Some? Transilvan contribuie cu 23.173 euro
  • Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei contribuie cu 10.000 euro
  • Asocia?ia GAL Ecoul Câmpiei Buz?ului contribuie cu 15.000 euro
  • Asocia?ia GAL Colinele Buz?ului contribuie cu 15.000 euro
  • Asocia?ia GAL Valea Buz?ului contribuie cu 17.950 euro

Sursa de finan?are: 

Proiectul este finan?at prin m?sura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare din cadrul Programului Na?ional pentru Dezvoltare Rural? 2007 -2013 Axa Leader. Intensitatea ajutorului public fiind de 100%.

Beneficiari: 

Beneficiarii direc?i ai proiectului sunt reprezenta?i de asocia?iile GAL Some? Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Ecoul Câmpiei Buz?ului, GAL Colinele Buz?ului, GAL Valea Buz?ului.

Beneficiarii indirec?i ai proiectului sunt reprezenta?i de popula?ia teritoriilor aferente celor 5 Grupuri de Ac?iune Local?, în special produc?torii de legume ?i fructe.

Parteneri:

  • Asocia?ia GAL Some? Transilvan 
  • Asocia?ia GAL Câmpia Transilvaniei
  • Asocia?ia GAL Ecoul Câmpiei Buz?ului
  • Asocia?ia GAL Colinele Buz?ului
  • Asocia?ia GAL Valea Buz?ului