Despre noi

Despre noi

Spa?iul rural românesc se confrunt? cu numeroase caren?e, acestea reprezentând si motivul pentru disparit??ile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rural?, poten?ialul demografic, s?n?tate, scoal?, cultur?, etc. Pentru reducerea acestor disparit??i, la ini?iativa unor primari din zona Câmpia Transilvaniei si cu sprijinul Consiliului Jude?ean Cluj prin dl. Vicepresedinte Kerekes Sandor, se înfiin?eaz? o asocia?ie format? din nou? comune: C?ianu, C?m?rasu, C?tina, Cojocna, Geaca, Mociu, P?latca, Suatu si ?aga cu denumirea „Asocia?ia Microregional? Câmpia Transilvaniei jude?ul Cluj, men?ionat? în continuare prin ini?ialele ACT, iar una dintre solu?ii o reprezint? elaborarea si implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de c?tre comuni?ile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local si poten?ialul endogen. În 2010 în „Asocia?ia Microregional? Câmpia Transilvaniei jude?ul Cluj” se înscriu comunele Buza, Fizesu Gherlii, Mica, Sâm?rtin si Unguras.

GAL Câmpia Transilvaniei este o asocia?ie non-profit, autorizat? de Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale ca Grup de Ac?iune Local? în cadrul Axei 4 LEADER a Programului Na?ional de Dezvoltare Rural?. Are rolul elabor?rii ?i implement?rii de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor locali din mediul rural, reprezentan?i ai diferitelor domenii de activitate, s? conlucreze ?i s? interac?ioneze în folosul comunit??ilor rurale, respectând principiile abord?rii LEADER.

Microregiunea GAL Câmpia Transilvaniei este situat? în extremitatea de est a jude?ului Cluj, în vecin?tate cu jude?ele Bistri?a N?s?ud ?i Mure? ?i ocup? din punct de vedere teritorial aproximativ 13 % din  suprafa?a jude?ului Cluj. Este format? din teritoriul a 14 comune, care cuprinde 77 de sate. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvolt?ri dinamice, sprijinit? de o strategie de dezvoltare local? elaborat? si implementat? local si administrat? de reprezentan?i ai GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii popula?iei din teritoriile respective în vederea îmbun?t??irii continue a strategiei si a ac?iunilor ce vor fi implementate. Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER va fi programat? si coordonat? de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional si care vor purta responsabilitatea evolu?iei în timp.

Dup? realizarea strategiei, GAL va înregistra proiectele depuse de membri ai comunit??ilor locale, care vor fi finan?ate în limita bugetului.