Masura 41.121 L

Modernizarea exploata?iilor agricole
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiectiv general:

Cre?terea competitivita?ii sectorului agricol printr-o utilizare mai bun? a resurselor umane ?i a factorilor de produc?ie ?i îndeplinirea standardelor na?ionale ?i a standardelor comunitare.

Obiectivele opera?ionale:

  • Promovarea investi?iilor în exploata?iile agricole din sectorul vegetal ?i de cre?tere a animalelor  pentru realizarea de construc?ii noi ?i/ sau modernizarea construc?iilor agricole existente  din cadrul acestora ?i a utilit??ilor aferente;
  • Achizi?ionarea de ma?ini ?i utilaje noi;
  • Infiin?area de planta?ii;

Beneficiarii eligibili :

Fermierii (defini?i conform PNDR) persoane fizice sau juridice, care practic? în principal activit??i agricole –activitate principal? conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului – a c?ror exploata?ie trebuie:

– S? aib? dimensiunea economic? egala sau mai mare de 2 UDE ( UDE= 1,200 Euro)

– S? fie situata pe teritoriul ??rii;

– S? fie înregistrat? în Registrul Unic de Identificare / Registrul Agricol

 

Nr. proiecte prev?zute: 3

Intensitate sprijin nerambursabil: 40%

Ata?amente:

GS_M121_V10_noiembrie2012

C.F_M121_V5.7_noiembrie2012

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_martie_2012

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_martie_2012

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_si_ANEXELE_specifice_-_mai_2013

Anexa_5_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_16_martie_2012

Anexa_6_FISA_MASURII_121

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_8_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_9_ZONE_DEFAVORIZATE_conform_PNDR

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_culturi

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_localitati

Anexa_11_-_Lista_lucrarilor_cu_sau_fara_aviz_de_gospodarire_a_apelor

Anexa_12_-_Ordinul_1552__2008_privind_Lista_localitatilor_unde_exista_surse_de_nitrati

Anexa_13_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Angajament_autorizare_Persoana_Fizica_-_martie_2012

Atentionare_privind_scrisoarea_de_confort

Declaratia_beneficiarului_privind_ajutoarele_de_stat

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE_

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural