Masura 41.121 L

Modernizarea exploata?iilor agricole
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiectiv general:

Cre?terea competitivita?ii sectorului agricol printr-o utilizare mai bun? a resurselor umane ?i a factorilor de produc?ie ?i îndeplinirea standardelor na?ionale ?i a standardelor comunitare.

Obiectivele opera?ionale:

  • Promovarea investi?iilor în exploata?iile agricole din sectorul vegetal ?i de cre?tere a animalelor  pentru realizarea de construc?ii noi ?i/ sau modernizarea construc?iilor agricole existente  din cadrul acestora ?i a utilit??ilor aferente;
  • Achizi?ionarea de ma?ini ?i utilaje noi;
  • Infiin?area de planta?ii;

Beneficiarii eligibili :

Fermierii (defini?i conform PNDR) persoane fizice sau juridice, care practic? în principal activit??i agricole –activitate principal? conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului – a c?ror exploata?ie trebuie:

– S? aib? dimensiunea economic? egala sau mai mare de 2 UDE ( UDE= 1,200 Euro)

– S? fie situata pe teritoriul ??rii;

– S? fie înregistrat? în Registrul Unic de Identificare / Registrul Agricol

 

Nr. proiecte prev?zute: 3

Intensitate sprijin nerambursabil: 40%

Ata?amente:

GS_M121_V10_noiembrie2012

C.F_M121_V5.7_noiembrie2012

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_martie_2012

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_martie_2012

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_si_ANEXELE_specifice_-_mai_2013

Anexa_5_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_16_martie_2012

Anexa_6_FISA_MASURII_121

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_8_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_9_ZONE_DEFAVORIZATE_conform_PNDR

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_culturi

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_localitati

Anexa_11_-_Lista_lucrarilor_cu_sau_fara_aviz_de_gospodarire_a_apelor

Anexa_12_-_Ordinul_1552__2008_privind_Lista_localitatilor_unde_exista_surse_de_nitrati

Anexa_13_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Angajament_autorizare_Persoana_Fizica_-_martie_2012

Atentionare_privind_scrisoarea_de_confort

Declaratia_beneficiarului_privind_ajutoarele_de_stat

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE_

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes