Masura 41.123 L

Cre?terea valorii ad?ugate a produselor agricole ?i forestiere
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiective:

  • cresterea competitivit??ii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere;
  • îmbun?t??irea performan?ei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere
  • o mai bun? utilizare a resurselor umane si a altor factori de produc?ie.
  • dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii
  • promovarea investi?iilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile

Beneficiari:

  • Micro- Întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii
  • Persoane fizice, Persoane fizice autorizate
  • Asocia?ii familiale
  • Societate agricol?, Societate cooperativ? agricol?
  • Grup de produc?tori

Nr. proiecte prev?zute: 2

Intensitate sprijin nerambursabil: 50%

Fonduri disponibile: 105.500 €

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 55.000 €

Atasamente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V9_ianuarie_2013

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.7

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_C

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_noiembrie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_noiembrie_2012

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_si_ANEXELE_specifice_pentru_Masura_123_octombrie_2013

Anexa_5_-_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_14

Anexa_6_-_FI?A_M?SURII_123

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile_-_iunie_2012

Anexa_8_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Anexa_9_-_Declaratie_privind_firmele_in_dificultate

Anexa_10_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_11_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_procesarea__depozitarea_materiei_prime

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Decizia_2011_898_UE_si_Lista_unitatilor_de_procesare_lapte

Declaratie_privind_ajutoarele_de_stat

Declaratie_privind_incadrarea_intreprinderilor_in_categoria_microintreprinderilor

Model_de_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes