Masura 41.123 L

Cre?terea valorii ad?ugate a produselor agricole ?i forestiere
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiective:

  • cresterea competitivit??ii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere;
  • îmbun?t??irea performan?ei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere
  • o mai bun? utilizare a resurselor umane si a altor factori de produc?ie.
  • dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii
  • promovarea investi?iilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile

Beneficiari:

  • Micro- Întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii
  • Persoane fizice, Persoane fizice autorizate
  • Asocia?ii familiale
  • Societate agricol?, Societate cooperativ? agricol?
  • Grup de produc?tori

Nr. proiecte prev?zute: 2

Intensitate sprijin nerambursabil: 50%

Fonduri disponibile: 105.500 €

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 55.000 €

Atasamente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V9_ianuarie_2013

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.7

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_C

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_noiembrie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_noiembrie_2012

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_si_ANEXELE_specifice_pentru_Masura_123_octombrie_2013

Anexa_5_-_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_14

Anexa_6_-_FI?A_M?SURII_123

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile_-_iunie_2012

Anexa_8_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Anexa_9_-_Declaratie_privind_firmele_in_dificultate

Anexa_10_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_11_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_procesarea__depozitarea_materiei_prime

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Decizia_2011_898_UE_si_Lista_unitatilor_de_procesare_lapte

Declaratie_privind_ajutoarele_de_stat

Declaratie_privind_incadrarea_intreprinderilor_in_categoria_microintreprinderilor

Model_de_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural