Masura 41.143 L

Furnizarea de servicii de consiliere ?i consultan?? pentru agricultori
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiective:

  • îmbun?t??irea competitivit??ii sectorului agricol prin ameliorarea gestion?rii durabile de c?tre fermieri a exploata?iilor lor având ca rezultat cresterea performan?ei acestora;
  • facilitarea accesului la serviciile de consiliere si consultan?? a beneficiarilor m?surii de semisubzisten?? pentru a asigura trecerea acestora în categoria fermelor comerciale.

Beneficiari:

  • Beneficiarii direc?i ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere si consultan?? respectiv entit??i publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare si de selec?ie.
  • Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii.

 

Nr. proiecte prev?zute: 1

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Cost mediu pe proiect: 70.000 €

Atasamente: