Masura 41.312 L

Sprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de microîntreprinderi
AXA III ” Îmbun?t??irea calit??ii vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale”

 

Obiectiv general:

 • Dezvoltarea durabil? a economiei rurale prin încurajarea activit??ilor non-agricole, în scopul cresterii num?rului de locuri de munc? si a veniturilor adi?ionale;

 

Obiective specifice

 • Crearea si men?inerea locurilor de munc? în spa?iul rural;
 • Cre?terea valorii ad?ugate în activit??i non-agricole;
 • Crearea si diversificarea serviciilor pentru popula?ia rural? prestate de c?tre microîntreprinderi.

 

Obiective opera?ionale:

 • Crearea de micro-întreprinderi precum ?i dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spa?iul rural;
 • Încurajarea ini?iativelor de afaceri promovate, în special de c?tre tineri si femei;
 • Încurajarea activit??ilor me?te?ug?re?ti ?i a altor activit??i tradi?ionale;
 • Reducerea gradului de dependen?? fa?? de agricultur?.

 

Beneficiari:

 • Micro-întreprinderile
 • Persoan? fizic?(cu obliga?ia de a se autoriza pân? la data încheierii Contr. Finan?are);
 • PFA conf. OUG nr. 44/2008:
 • Individual ?i independent, ca PFA;
 • Întreprinz?tor titular al unei întreprinderi individuale;
 • Membru al unei întreprinderi familiale
 • Societate cu r?spundere limitat? – SRL, în baza Legii nr. 31/1990

Nr. proiecte prev?zute: 10

Intensitate sprijin nerambursabil: 70%, 85%.

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 61.000 €

Atasamente:

Ghidul_Solicitantului_M312_V06_din_IULIE_2012_-_VARIANTA_FINALA

Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_M312_-_V_7.2

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_-_Iulie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_C

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_micro-intreprinderile

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firme_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajament_autorizare_PF

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_FINAN?ARE_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_312_-_Martie_2012

Anexa_6_-_FORMULARE_de_PLATA_M312_-_versiunea_14

Anexa_7_-_FISA_MASURII_312_-_Iulie_2012

Anexa_8_-_Lista_Actelor_normative_utile_M312

Anexa_9_-_Lista_detaliata_a_actiunilor_conform_codurilor_CAEN_M312

Anexa_9A_-_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai__pentru_dotarea_dotarea_cladirilor

Anexa_9B_-_Lista_codurilor_CAEN_de_productie_de_bunuri_-_FINALA,_Iulie_2012

Anexa_10_-_Categorii_de_beneficiari_eligibili_M312_-_Iulie_2012

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE

Ordinul_MADR_nr._567_din_2.09.2008_-_Schema_de_ajutor_de_minimis

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes