Masura 41.312 L

Sprijin pentru crearea ?i dezvoltarea de microîntreprinderi
AXA III ” Îmbun?t??irea calit??ii vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale”

 

Obiectiv general:

 • Dezvoltarea durabil? a economiei rurale prin încurajarea activit??ilor non-agricole, în scopul cresterii num?rului de locuri de munc? si a veniturilor adi?ionale;

 

Obiective specifice

 • Crearea si men?inerea locurilor de munc? în spa?iul rural;
 • Cre?terea valorii ad?ugate în activit??i non-agricole;
 • Crearea si diversificarea serviciilor pentru popula?ia rural? prestate de c?tre microîntreprinderi.

 

Obiective opera?ionale:

 • Crearea de micro-întreprinderi precum ?i dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spa?iul rural;
 • Încurajarea ini?iativelor de afaceri promovate, în special de c?tre tineri si femei;
 • Încurajarea activit??ilor me?te?ug?re?ti ?i a altor activit??i tradi?ionale;
 • Reducerea gradului de dependen?? fa?? de agricultur?.

 

Beneficiari:

 • Micro-întreprinderile
 • Persoan? fizic?(cu obliga?ia de a se autoriza pân? la data încheierii Contr. Finan?are);
 • PFA conf. OUG nr. 44/2008:
 • Individual ?i independent, ca PFA;
 • Întreprinz?tor titular al unei întreprinderi individuale;
 • Membru al unei întreprinderi familiale
 • Societate cu r?spundere limitat? – SRL, în baza Legii nr. 31/1990

Nr. proiecte prev?zute: 10

Intensitate sprijin nerambursabil: 70%, 85%.

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 61.000 €

Atasamente:

Ghidul_Solicitantului_M312_V06_din_IULIE_2012_-_VARIANTA_FINALA

Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_M312_-_V_7.2

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_-_Iulie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_C

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_micro-intreprinderile

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firme_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajament_autorizare_PF

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_FINAN?ARE_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_312_-_Martie_2012

Anexa_6_-_FORMULARE_de_PLATA_M312_-_versiunea_14

Anexa_7_-_FISA_MASURII_312_-_Iulie_2012

Anexa_8_-_Lista_Actelor_normative_utile_M312

Anexa_9_-_Lista_detaliata_a_actiunilor_conform_codurilor_CAEN_M312

Anexa_9A_-_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai__pentru_dotarea_dotarea_cladirilor

Anexa_9B_-_Lista_codurilor_CAEN_de_productie_de_bunuri_-_FINALA,_Iulie_2012

Anexa_10_-_Categorii_de_beneficiari_eligibili_M312_-_Iulie_2012

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE

Ordinul_MADR_nr._567_din_2.09.2008_-_Schema_de_ajutor_de_minimis

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural