Masura 41.313 L

Încurajarea activit??ilor turistice
AXA III ” Îmbun?t??irea calit??ii vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale”

 

Obiectiv general:

  • Dezvoltarea activit??ilor turistice în zonele rurale care s? contribuie la cresterea num?rului de locuri de munc? si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivit??ii spa?iului rural.

 

Beneficiari:

  • Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pân? la data semn?rii contractului de finantare s? se autorizeze cu un statut minim de persoan? fizic? autorizat? si s? func?ioneze ca micro-întreprindere;
  • Comunele
  • ONG-uri

 

Nr. proiecte prev?zute: 9

Intensitate sprijin nerambursabil: 85%

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 80.000 €

Atasamente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_Masura_313_-_aprilie_2012_Versiunea_6.5

Anexa_2_–_Model_Studiu_de_Fezabilitate_pentru_solicitantii_privati_martie_2012

Anexa_2.1_-_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_pentru_solicitanti_publici_si_ONG

Anexa_3.1_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_privati_martie_2012

Anexa_3.2_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_publici

Anexa_4.1_-_Declaratia_de_Microintreprindere

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firma_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajamentul_Persoanelor_Fizice

Anexa_5_–_Model_CONTRACT_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_313_-_martie_2012

Anexa_6_–_Modele_Formulare_de_Plata_-_versiunea_16

Anexa_7_–_Fisa_Masurii_313_(sub_rezerva_aprobarii_PNDR)

Anexa_8_–_Acte_Normative_utile

Anexa_9_–_Lista_comunelor_dezvoltate_d.p.d.v._turistic_martie_2012

Anexa_10_–_Lista_comunelor_cu_potential_turistic_ridicat_martie_2012

Anexa_11_–_Lista_unitatilor_medico-balneare_si_de_recuperare_neeligibile_din_spatiul_rural_M313

Anexa_12_–_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_pentru_Masura_313

Anexa_13_–_Lista_elementelor_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii_specifice_locale

Model_adresa_de_instiintare

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_B

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_C

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_B

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_C

Ordinul_54_din_13_martie_2012_MADR_pentru_aprobarea_Schemei_de_ajutor_de_minimis

Ordinul_MDRT_nr.1051-03.03.2011_-_Norme_metodologice

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural_(FGCR)