GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru:

  • M?sura 123 L  ”Cre?terea valorii ad?ugate a produselor agricole ?i forestiere” în perioada 04.02.2013 –06.03.2013

Apel selectie M123

 

Depunerea proiectelor pentru m?surile  123 L  se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor  123  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurilor  123 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro