Masura 41.322 L

Renovarea, dezvoltarea satelor îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia si popiula?ia rural? si punerea în valoare a mostenirii rurale

AXA III ” Îmbun?t??irea calit??ii vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale”

 

Obiective generale:

  • îmbun?t??irea condi?iilor de via?? pentru popula?ie;
  • asigurarea accesului la serviciile de baz?
  • protejarea mostenirii culturale si naturale din spa?iul rural în vederea realiz?rii unei dezvolt?ri durabile.
  • stimularea unei vie?i s?n?toase prin sport

 

Beneficiari:

  • Autorit??ile publice si asocia?iile acestora
  • Persoane fizice si juridice care de?in în proprietate sau adminstrez? obiectivele de patrimoniu cultural sau natural
  • Microîntreprinderi
  • ONG-uri
  • Asez?minte culturale si institu?ii de cult

 

Atasamente:

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_322_-_Versiunea_5 (1)

Cererea_de_Finantare_-_Versiunea_MAI_2013

Anexa_1_-_Cererea_de_Finantare_revizuita_august_2012

Anexa_2_-_Studiul_de_Fezabilitate_-_Documentatie_avizare

Anexa_3_-_Memoriul_Justificativ

Anexa_4.1_-_Elaborare_analizei_cost-beneficiu

Anexa_4.2_-_Determinarea_procentului

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_322_-_decembrie_2013

Anexa_6_-_Formulare_de_plata_-_versiunea_14

Anexa_8_-_Arii_protejate_la_nivel_national_si_local

Anexa_9_-_Comune_cu_incidenta_ridicata_de_seceta

Anexa_10_-_Statiuni_balneo-climaterice

Anexa_11_-_Comune_si_gradul_de_saracie_aferent

Anexa_12_-_Zone_vulnerabile_la_nitrati

Anexa_13_-_Acte_normative_utile

Anexa_14_-_Fisa_Masurii_322_-_martie_2009

Anexa_15_-_Declaratii

Anexa_16_-_Elemente_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii

Anexa_17_-_Model_Acord_de_Parteneriat

Formular_C_1.5_-_Nota_explicativa_pentru_modificarea_contractului

Model_pentru_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes