Masura 41.322 L

Renovarea, dezvoltarea satelor îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia si popiula?ia rural? si punerea în valoare a mostenirii rurale

AXA III ” Îmbun?t??irea calit??ii vie?ii în zonele rurale ?i diversificarea economiei rurale”

 

Obiective generale:

  • îmbun?t??irea condi?iilor de via?? pentru popula?ie;
  • asigurarea accesului la serviciile de baz?
  • protejarea mostenirii culturale si naturale din spa?iul rural în vederea realiz?rii unei dezvolt?ri durabile.
  • stimularea unei vie?i s?n?toase prin sport

 

Beneficiari:

  • Autorit??ile publice si asocia?iile acestora
  • Persoane fizice si juridice care de?in în proprietate sau adminstrez? obiectivele de patrimoniu cultural sau natural
  • Microîntreprinderi
  • ONG-uri
  • Asez?minte culturale si institu?ii de cult

 

Atasamente:

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_322_-_Versiunea_5 (1)

Cererea_de_Finantare_-_Versiunea_MAI_2013

Anexa_1_-_Cererea_de_Finantare_revizuita_august_2012

Anexa_2_-_Studiul_de_Fezabilitate_-_Documentatie_avizare

Anexa_3_-_Memoriul_Justificativ

Anexa_4.1_-_Elaborare_analizei_cost-beneficiu

Anexa_4.2_-_Determinarea_procentului

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_322_-_decembrie_2013

Anexa_6_-_Formulare_de_plata_-_versiunea_14

Anexa_8_-_Arii_protejate_la_nivel_national_si_local

Anexa_9_-_Comune_cu_incidenta_ridicata_de_seceta

Anexa_10_-_Statiuni_balneo-climaterice

Anexa_11_-_Comune_si_gradul_de_saracie_aferent

Anexa_12_-_Zone_vulnerabile_la_nitrati

Anexa_13_-_Acte_normative_utile

Anexa_14_-_Fisa_Masurii_322_-_martie_2009

Anexa_15_-_Declaratii

Anexa_16_-_Elemente_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii

Anexa_17_-_Model_Acord_de_Parteneriat

Formular_C_1.5_-_Nota_explicativa_pentru_modificarea_contractului

Model_pentru_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural