Masura 41.111 L

Formare profesional? (training), informare si difuzare de cuno?tin?e
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiectiv:

Obiectivul acestei m?suri este dobândirea de informa?ii si cunostin?e relevante care s? permit? gospod?rirea si gestionarea durabil? a terenurilor agricole, stimularea antreprenoriatului local din teritoriu de c?tre cei implica?i. Îmbun?t??irea competitivit??ii sectoarelor agricol si alimentar, utilizarea durabil? a terenurilor agricole, protec?ia mediului si promovarea agriculturii ecologice prin ac?iuni de formare, informare si difuzare de cunostin?e inovative adresate persoanelor adulte care activeaza în sectoarele men?ionate.

Cresterea calit??ii managmentului la nivel de ferme si asocia?ii, cunostin?ele si informa?iile noi referitoare la procesarea si comercializarea produselor agricole, a antreprenoriatului în mediul rural vor contribui la înbun?t??irea condi?iilor de via?? si reducerea somajului în teritoriu.

 

Beneficiari:

  • Publici (comune, asocia?ii de comune, institu?ii publice, altele)
  • Priva?i (asocia?ii, agricultori, întreprinderi si industrii mici si mijlocii, comer?)
  • Furnizori de formare profesional?
  • Asocia?ii de agricultori – firme, etc.
  • ONG–uri

Nr. proiecte prev?zute: 1

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Fonduri disponibile: 50.000 €

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 50.000 €

Ata?amente:

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_41_versiunea_04_din_februarie_2013

Manual_Procedura_M41_Versiunea_04_28.02.2013

Formulare_M41_Versiunea_04_28.02.2013