Masura 41.112 L

Instalarea tinerilor fermieri
AXA I ” Cre?terea competitivit??ii sectorului agricol ?i silvic”

Obiective generale:

 • Îmbun?t??irea ?i cre?terea competitivit??ii sectorului agricol prin promovarea instal?rii tinerilor fermieri ?i sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerin?ele pentru protec?ia mediului, igiena ?i bun?starea animalelor, siguran?a la locul de munc?;
 • Îmbun?t??irea managementului exploata?iilor agricole prin reînoirea genera?iilor ?efilor acestora f?r? cre?terea popula?iei ocupate în agricultur?.

Obiectiv specific

 • Cre?terea veniturilor exploata?iilor conduse de tinerii fermieri.

Obiective opera?ionale:

 • cre?terea num?rului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca ?efi de exploata?ii
 • încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi?ii.

Beneficiari:

Fermieri în vârst? de pân? la 40 ani neîmplini?i la data depunerii CF, persoane fizice sau juridice, a c?ror exploata?ie agricol?:

 • Are dimensiunea economic? cuprins? între 6 – 40 UDE (UDE = 1200 euro);
 • Este situat? pe teritoriul ??rii
 • Este înregistrat? în Registrul Unic de Identificare – APIA ?i Registrul Agricol;

Categoriile de beneficiari eligibili:

 • Persoan? fizic? (cu obliga?ia de a se autoriza pân? la data încheierii Contr. Finan?are);
 • PFA conf. OUG nr. 44/2008:
 • Individual ?i independent, ca PFA;
 • Întreprinz?tor titular al unei întreprinderi individuale;
 • Asociat ?i administrator unic al unei societ??i cu r?spundere limitat? – SRL, în baza Legii nr. 31/1990

Nr. proiecte prev?zute: 12

Intensitate sprijin nerambursabil: 100%

Fonduri disponibile: 480.000 €

Suma maxim? nerambursabil? care poate fi acordat? pentru finan?area unui proiect: 40.000 €

Ata?amente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_112_versiunea_finala_06_mai_2012

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_pentru_Masura_112_VERSIUNEA_7.2

ANEXA_2_-_PLAN_de_AFACERI_pentru_Masura_112_-_Mai_2012

ANEXA_3_CONTRACT_de_FINANTARE_si_ANEXELE_Specifice_Masura_112_octombrie_2013

ANEXA_4_-_FORMULARE_de_PLATA_pentru_Masura_112_-_versiunea_16

ANEXA_5_-_FISA_MASURII_112_-_PNDR_v.08

ANEXA_6_-_MODELE_DECLARATII_pentru_Masura_112_-_Mai_2012

ANEXA_7_-_ZONE_DEFAVORIZATE_-_PNDR_v.08

ANEXA_7_-_ZONE_DEFAVORIZATE_-_PNDR_v.08

ANEXA_8_-_Catalogul_oficial_al_soiurilor_2012

ANEXA_9_-_Regulamentul_CE_1444_2002

 

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes