GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru i M?sura 322 L  ”Renovarea, dezvoltarea satelor ?i îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada 18.04.2013 – 20.05.2013. 

Apel de selectie M322 18.04.2013

Depunerea proiectelor pentru m?sura  322 L se va face la sediul GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii 322 din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fisa masurii 41.322 L utilizate de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com, Web: www.galcampiatransilvaniei.ro