ASOCIATIA GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI anun?? lansarea apelurilor de selec?ie pentru urm?toarele  m?suri:

  • M?sura 41.111 L ”Formare profesional? (training), informare ?i difuzare de cuno?tin?e” în perioada  23.07.2014 – 25.08.2014 
  • M?sura 41.112 L „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada  23.07.2014 – 25.08.2014
  • M?sura  41.322 L „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun?t??irea serviciilor de baz? pentru economia ?i popula?ia rural? ?i punerea în valoare a mo?tenirii rurale” în perioada  23.07.2014 – 25.08.2014

Apelurile de selec?ie disponibile la rubrica 

 

Informa?ii detaliate privind accesarea ?i derularea m?surilor sunt cuprinse în Ghidului Solicitantului aferent fiec?rei m?suri, care poate fi accesat pe site-ul: www.apdrp.ro ?i sunt disponibile la sediul GAL Câmpia Transilvaniei în varianta electronic? (suport CD/DVD) sau pe suport tip?rit.

Data limit? de depunere a proiectelor este 25.08.2014, ora 14.00. Depunerea proiectelor se va face la sediul Biroului GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr. 26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00, de luni pân? vineri.

Date de contact:

GAL Câmpia Transilvaniei:

Adresa: Str. Principal? nr. 26, Mociu, jud. Cluj

Tel 0264-236066; 0761781204; E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com;

Web: www.galcampiatransilvaniei.ro