Măsura M9/6B: Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei

Descrierea generală a măsurii

Pe fondul creșterii populației în zonele metropolitane asistăm la o creștere a consumului de energie și de resurse naturale care afectează în mod cert mediul înconjurător. Atât activitatea de reciclare, care ar reduce fondul de resturi menajere, cât și cea toaletare a fondului forestier și a pajiștilor, contribuie la creșterea atractivității turistice în mediul rural.

Beneficiari direcți

Primăriile UAT din teritoriul acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei;

Asociații de Dezvoltare Intercomunitară;

Organizațiile neguvernamentale constituite pe baza O.G. 26/2000;

Alte organizații neguvernamentale;

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai M1/6A Valorificarea patrimoniului natural și cultural

Acțiuni eligibile

-Acțiuni de conștientizare publică (informări publice) cu privire la nevoile de protejare a mediului înconjurător;

-Acțiuni de studiere a zonelor afectate de poluare și identificarea celor mai eficiente soluții pentru orientarea populației spre reciclare și protecția mediului;

-Acțiuni de elaborare plan de afaceri;

-Acțiuni de înființare, acreditare și funcționare a unor organizații de tip IMM sau ONG constituit în baza O.G. 26/2000 care să gestioneze activitate de promovare a valorilor și de creștere a atractivității reciclării deșeurilor provenite din activitatea umană într-o manieră care să sprijine dezvoltarea economică și durabilă;

-Acțiuni de colectare deșeuri vegetale, electronice, plastice, hârtie, aluminiu;

-Acțiuni de procesare/reciclare a deșeurilor rezultate în urma activității de colectare;

-Acțiuni de valorificare și comercializare a produselor rezultate în urma activității de procesare (dacă este cazul);

-Achiziția de tehnologii care să susțină activitatea de producție și procesare a materiilor vegetale în conformitate cu planul de afaceri al structurii nou create;

-Acțiuni legate de marketing și promovare a activității prevăzută în planul de afaceri;

-Acțiuni de instruire și dobândire de competențe teoretice și practice necesare în activitatea de producție și valorificare a deșeurilor vegetale și non-vegetale.

Condiții de eligibilitate

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;

-Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei;

-Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

-Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

-Întreprinderea să se încadreze în tipologia structurilor start-up;

-Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;

-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Intensitatea sprijinului:

Sumele reprezentate ca sprijin pentru proiectele cuprinse în această măsură vor fi cuprinse între minim 5.000 euro – maxim 25.000 de Euro/proiect și vor fi acordate sub formă de rambursare a cheltuielilor eligibile.

-Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 90%;

-Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;

-Operațiunile generatoare de venit fără utilitate publică nu vor fi sprijinite.

Fond disponibil: 50.000 euro

ATAȘAMENTE:


Sesiunea 4/2020: 09.06.2020-10.07.2020

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect


Sesiunea 3/2020: 20.02.2020-23.03.2020

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect


Sesiunea 2/2019: 08.05.2019–14.06.2019

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect


Sesiunea 1/2017: 31.07.2017 – 31.08.2017

Ghid M9/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei – iulie 2017 Data postării: 21.07.2017

Anexa 1 – Cerere Finantare – M9-

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa_evaluare_generala_M9–

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M9