Măsura M9/6B: Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei

Descrierea generală a măsurii

Pe fondul creșterii populației în zonele metropolitane asistăm la o creștere a consumului de energie și de resurse naturale care afectează în mod cert mediul înconjurător. Atât activitatea de reciclare, care ar reduce fondul de resturi menajere, cât și cea toaletare a fondului forestier și a pajiștilor, contribuie la creșterea atractivității turistice în mediul rural.

Beneficiari direcți

Primăriile UAT din teritoriul acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei;

Asociații de Dezvoltare Intercomunitară;

Organizațiile neguvernamentale constituite pe baza O.G. 26/2000;

Alte organizații neguvernamentale;

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria beneficiarilor direcți ai M1/6A Valorificarea patrimoniului natural și cultural

Acțiuni eligibile

-Acțiuni de conștientizare publică (informări publice) cu privire la nevoile de protejare a mediului înconjurător;

-Acțiuni de studiere a zonelor afectate de poluare și identificarea celor mai eficiente soluții pentru orientarea populației spre reciclare și protecția mediului;

-Acțiuni de elaborare plan de afaceri;

-Acțiuni de înființare, acreditare și funcționare a unor organizații de tip IMM sau ONG constituit în baza O.G. 26/2000 care să gestioneze activitate de promovare a valorilor și de creștere a atractivității reciclării deșeurilor provenite din activitatea umană într-o manieră care să sprijine dezvoltarea economică și durabilă;

-Acțiuni de colectare deșeuri vegetale, electronice, plastice, hârtie, aluminiu;

-Acțiuni de procesare/reciclare a deșeurilor rezultate în urma activității de colectare;

-Acțiuni de valorificare și comercializare a produselor rezultate în urma activității de procesare (dacă este cazul);

-Achiziția de tehnologii care să susțină activitatea de producție și procesare a materiilor vegetale în conformitate cu planul de afaceri al structurii nou create;

-Acțiuni legate de marketing și promovare a activității prevăzută în planul de afaceri;

-Acțiuni de instruire și dobândire de competențe teoretice și practice necesare în activitatea de producție și valorificare a deșeurilor vegetale și non-vegetale.

Condiții de eligibilitate

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;

-Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei;

-Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

-Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

-Întreprinderea să se încadreze în tipologia structurilor start-up;

-Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;

-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Intensitatea sprijinului:

Sumele reprezentate ca sprijin pentru proiectele cuprinse în această măsură vor fi cuprinse între minim 5.000 euro – maxim 25.000 de Euro/proiect și vor fi acordate sub formă de rambursare a cheltuielilor eligibile.

-Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 90%;

-Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;

-Operațiunile generatoare de venit fără utilitate publică nu vor fi sprijinite.

Fond disponibil: 50.000 euro

ATAȘAMENTE:


Sesiunea 4/2020: 09.06.2020-10.07.2020

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect


Sesiunea 3/2020: 20.02.2020-23.03.2020

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect


Sesiunea 2/2019: 08.05.2019–14.06.2019

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect


Sesiunea 1/2017: 31.07.2017 – 31.08.2017

Ghid M9/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei – iulie 2017 Data postării: 21.07.2017

Anexa 1 – Cerere Finantare – M9-

Anexa_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Fisa_evaluare_generala_M9–

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M9

„Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România”

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web”

“Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării”

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa IV LEADER. Contract de finanţare Nr. C4312011061367804/03.02.2012. Valoare contract 569.870 Euro din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 569.870 Euro.

WordPress Themes