M?SURA 111 L/ 18.10.2012

GAL Câmpia Transilvaniei anun?? lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru M?sura 111 ”Formare profesional? (training), informare ?i difuzare de cuno?tin?e”  în perioada 18.10.2012 – 19.11.2012.

Apel de selectie M 41.111 L perioada 18.10.2012-19.11.2012

Erata privind apelul de selectie pentru masura 111L

Depunerea proiectelor pentru m?sura 111 L  se va face la sediul  GAL Câmpia Transilvaniei, din Localitatea Mociu, str. Principal? nr.26, 407420, jud. Cluj,  în intervalul orar 09:00-14:00.

Solicitantul finantarii trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele de conformitate ?i eligibilitate men?ionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurilor 111  din PNDR (www.apdrp.ro) cât si cele din fi?a masurii 111 L  utilizat? de pe site-ul GAL Câmpia Transilvaniei. Documentele necesare sunt postate pe site-ul www.galcampiatransilvaniei.ro la rubrica .

Datele de contact ale GAL unde solicitan?ii pot ob?ine informa?ii detaliate: ASOCIA?IA Grup de Ac?iune Local? Câmpia Transilvaniei Adresa:  Str. Principal? nr. 26, localitatea Mociu, jude?ul  Cluj, Tel +40 264-236066 E-mail: galcampiatransilvaniei@yahoo.com,  Web: www.galcampiatransilvaniei.ro