Măsura M5/ 6A: Investiții în active fizice non-agricole

Descrierea generală a măsurii

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării activităților de pe teritoriul Gal Câmpia Transilvaniei prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din această zonă, în vederea unei dezvoltări durabile, creării de locuri de muncă și reducerea sărăciei.

Beneficiari direcți

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up);

 • Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria beneficiarilor direcții ai măsurii M6/6A.

 • Cooperativă agricolă de grad 1; Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1;

 • Persoană fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acțiuni – SA; Societate în comandită pe acțiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital; Societate agricolă.

Acțiuni eligibile

– Investiții pentru diversificarea activității unei entități existente a cărei activități de bază este cea agricolă;

– Investiții pentru activități meșteșugărești;

– Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;

– Investiții legate de furnizarea de servicii de bază pentru populație;

– Investiții în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic și proiecte de activități de agrement;

-Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement, recreative, sportive (amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu bunuri recreaționale și echipamente sportive etc).

Condiții de eligibilitate

  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;

  • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL.

  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

  • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;

  • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

Intensitatea sprijinului:

Pentru proiectele de înființarea activităților neagricole noi, cuantumul sprijinului va fi de 50.000 de euro/proiect și va fi acordat sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

 • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Fond disponibil: 150.000 euro

ATAȘAMENTE:

Sesiunea 3/2020: 09.06.2020-10.07.2020

Ghid M5- iunie 2020-

Cerere de finantare 6.2 pentru GAL

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5

Anexa_3_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_M5

Anexa_4.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_4.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_4.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_4.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Fisa evaluare

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M5

Sesiunea 2/2018: 31.08.2018 – 2.10.2018

Data postării:14.08.2018

Ghid M5-final august 2018

Cerere de finantare 6.2 pentru GAL

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5

Anexa_3_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_M5

Anexa_4.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_4.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_4.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_4.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

fisa evaluare

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M5

Sesiunea 1/2018

Data postării: 21.08.2017

Ghid M5/6A Investiții în active fizice non-agricole- august 2017

Anexa_1_Cerere-Finantare_M5_

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5

Anexa_3_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_M5

Anexa_4.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_4.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_4.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_4.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Fișă evaluare generala a proiectului M5

PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-M5